Zeszyty naukowe
Autor: Przemysław Mućko 121
Strony: 121-134
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest analiza i ocena wybranych argumentów zwolenników i przeciwników poszerzenia zakresu zasobów niematerialnych uznawanych w rachunkowości jako aktywa.
Metodologia badania – Przeprowadzono przegląd literatury, regulacji rachunkowości oraz sprawozdań finansowych spółek publicznych.
Wynik – Obecny stan regulacji rachunkowości w zakresie uznawania wartości niematerialnych ma uzasadnienie, ponieważ pozostałe zasoby niematerialne, niespełniające kryteriów uznawania, obarczone są dużymi problemami w zakresie identyfikowalności, kontroli i wyceny. Spółki korzystające w dużym zakresie z zasobów niematerialnych wykazują ich istotną wartość w bilansie. Złagodzenie kryteriów uznawania mogłoby prowadzić do zmniejszenia wiarygodności sprawozdań finansowych, bez poprawy ich przydatności.
Oryginalność/wartość – W artykule zebrano i przedyskutowano znane w literaturze argumenty na korzyść obecnych regulacji i przeciwko nim oraz przedstawiono własne badania potwierdzające zasadność obowiązującego podejścia do wartości niematerialnych.
Słowa kluczowe: wartości niematerialne, sprawozdawczość finansowa, regulacje rachunkowości

DILEMMAS OF INTANGIBLE ASSETS RECOGNITION IN ACCOUNTING

Abstract:
Purpose – The article aim is to analyse and assess selected arguments of the proponents and critics of enhancing the range of intangibles recognized in accounting as assets.
Design/methodology/approach – Literature review, accounting regulation analysis, and the review of financial statements of public companies.
Findings – The current approach in accounting regulation is justified for the other intangibles that do not meet the criteria of recognition are bind with problems with identifiability, controllability, and measurement. Companies that use intangibles can present at least a part of them in their balance sheet. Lowering criteria for recognition may result in lowering the reliability of financial statement without any improvements in relevance of financial statements.
Originality/value – The article presents the review of arguments used in the literature and the results of research carried on the Polish public companies.
Keywords: intangible assets, financial reporting, accounting regulations