Zeszyty naukowe
Autor: Elżbieta Izabela Szczepankiewicz 135
Strony: 135–148
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty i modelu teoretycznego zintegrowanego sprawozdania przedsiębiorstwa o zrównoważonym rozwoju i społecznej odpowiedzialności (Corporate Social Responsibility – CSR).
Metoda badania – W części teoretycznej przyjęto analizę opisową i porównawczo-krytyczną literatury w przedmiocie opracowania oraz międzynarodowych standardów zintegrowanego raportowania. W części empirycznej wykorzystano metodę opisową, analogii i wnioskowania dedukcyjnego.
Wynik – W części teoretycznej opracowania uporządkowano pojęcia prezentujące związki koncepcji zrównoważonego rozwoju i CSR ze sprawozdawczością przedsiębiorstw oraz wskazano grupy interesariuszy, zainteresowanych informacjami z tego zakresu. W części empirycznej artykuł zawiera syntetyczne porównanie struktury i zakresu wybranych wiodących sprawozdań zintegrowanych polskich jednostek.
Oryginalność/wartość – Sformułowano wnioski na temat potrzeby zapewnienia odpowiedniej jakości i użyteczności informacji oraz porównywalności raportów użytecznych dla interesariuszy.
Słowa kluczowe: sprawozdanie finansowe, zintegrowane sprawozdanie, zintegrowany raport, raport biznesowy, raport o zrównoważonym rozwoju, raport o społecznej odpowiedzialności

EVOLUTION OF REPORTING ENTERPRISES – PROBLEMS OF ENSURING COMPARABILITY IN INTEGRATED REPORT ON SUSTAINABILITY AND SOCIALLY RESPONSIBLE COMPANIES

Abstract:
Purpose – The purpose of this study is to highlight the theoretical model of integrated reports of the sustainability and socially responsible company.
Design/methodology/approach – Research method adopted in the study is to analyze the literature, a review of the international standards on reporting, as well as a review of integrated reports and inference.
Findings – The article consists of two part: theoretical and empirical one. Theoretical part presents an terms and theoretical model of integrated reports of the socially responsible company. Empirical part presents the content and scope of the report on the example of an integrated report of many company’s.
Originality/value – The article present a inference to be analyzed quality of the integrated report in an many company’s.
Keywords: financial statements, integrated statements, integrated report, social and sustainability reporting