Zeszyty naukowe
Autor: Jadwiga Wawer-Bernat 149
Strony: 149–157
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest wskazanie wymogów sprawozdawczych zakładów ubezpieczeń.
Metodologia badania – Przyjęte w artykule metody badawcze opierają się na studiach literatury, przeglądzie aktów prawnych oraz wnioskowaniu.
Wynik – Wynikiem badań jest wskazanie konieczności raportowania danych finansowych w celu kontroli ryzyka związanego z zagrożeniem wypłacalności zakładów ubezpieczeń.
Oryginalność/wartość – Oryginalność artykułu polega na przedstawieniu wpływu rozwiązań unijnych na zawartość informacji finansowych prezentowanych przez zakłady ubezpieczeń.
Słowa kluczowe: zakład ubezpieczeń, sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń, wypłacalność, ryzyko, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

REPORTING REQUIREMENTS OF INSURANCE UNDERTAKINGS AND THEIR SOLVIG

Abstract:
Purpose – The purpose of the article is an indication of the reporting requirement of insurance undertakings.
Design/methodology/approach – Adopted in article research methods are based on literature studies, review of legislation and taking action.
Findings – The result of research is an indication of the need for reporting financial data in order to control the risks associated with the threat of the solvency of insurance undertakings.
Originality/value – The originality of the article is to show the impact of the EU’s solutions on the financial information presented by insurance undertakings.
Keywords: insurance company; reporting by insurance company; solve; risk; technical insurance reserves