Zeszyty naukowe
Autor: Jacek Tomaszewski 137
Strony: 137–147
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-10
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Prezentacja reakcji władz regulacji Unii Europejskiej na zjawisko finansjalizacji rynku towarowych instrumentów pochodnych i wstępna ocena możliwych konsekwencji tych działań dla funkcjonowania rynku.
Metodologia badania – Analiza tekstów źródłowych, w tym regulacji prawnych Unii Europejskiej i badań naukowych na temat procesu finansjalizacji rynków towarowych.
Wynik – Stwierdzono, że działania regulacyjne Unii Europejskiej mają na celu zwiększenie transparentności rynku towarowych instrumentów pochodnych i ograniczenie skali aktywności spekulacyjnej. Skutkiem regulacji może być jednak wzrost kosztów transakcyjnych i cen towarów dla użytkowników końcowych. Wnioski mają charakter wstępny ze względu na trwający proces wdrażania nowych regulacji.
Oryginalność/wartość – W artykule zanalizowano nowe i aktualne zjawisko reregulacji rynków finansowych Unii Europejskiej i poszerzono wiedzę na temat procesu finansjalizacji rynków towarowych.
Słowa kluczowe: rynek towarowy, finansjalizacja, towarowe instrumenty pochodne, nadzór na rynkiem finansowym

FINANCIALIZATION OF COMMODITY MARKETS AND REGULATION OF EUROPEAN UNION COMMODITY DERIVATIVES MARKET

Abstract
Purpose – Presentation of the EU authorities reaction to the process of commodity derivatives market financialization and preliminary assessment of the new regulations impact on the market.
Design/methodology/approach – Analysis of source texts, including new EU regulations and scientific research on the subject of the commodity market financialization.
Findings – The article shows that the purpose of new EU regulations is to increase transparency of commodity derivative markets and curb speculative activities. New regulations may result in increased transactions cost and rises in commodity prices for final consumers. All findings are preliminary as the new regulations are only coming into effect at the time of writing.
Originality/value – The article analyses new and current phenomenon of financial markets re-regulation and extends knowledge about the process of commodity market financialization.
Keywords: commodity market, financialization, derivatives, financial market supervision