Zeszyty naukowe
Autor: Aldona Małgorzata Dereń, Jan Skonieczny 195
Strony: 195–204
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-14
pdfpełen tekst

Streszczenie
W pracy poruszono problematykę modeli biznesu ze względu na działania strategiczne zorientowane na ochronę zasobów intelektualnych. Zaproponowano własny model biznesu, którego wymiarami są: cele strategiczne, źródło przewagi konkurencyjnej i rozwój zasobów intelektualnych. W zależności od tych wymiarów zidentyfikowano 16 opcji strategicznych, którym przyporządkowano działania strategiczne dotyczące ochrony zasobów intelektualnych, takie jak: ochranianie, użyczenie, udostępnienie i nabywanie.
Słowa kluczowe: organizacja, model biznesu, ochrona zasobów intelektualnych

THE BUSINESS MODEL BASED ON THE PROTECTION OF INTELLECTUAL RESOURCES

Abstract
This article concerns the search for business models that takes into account the strategic actions focused on the protection of intellectual resources. It proposed to own a business model whose dimensions are the objectives of strategic source of competitive advantage and intellectual resource development. Depending on the dimensions identified 16 strategic options, which are associated with strategic actions for the protection of intellectual resources such as preservation, lending, sharing and acquisition.
Keywords: organization, business model, protection of intellectual resources