Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Wierzbińska, Artur Stefański 431
Strony: 431–440
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-33 
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Zbadanie zależności między poziomem poczucia własnej wartości kredytobiorców a poziomem ryzyka kredytowego.
Metodologia badania – Na potrzeby artykułu jako narzędzia badawcze zastosowano: autorski kwestionariusz ankiety stworzonej do określenia oceny ryzyka kredytowego oraz kwestionariusz Skali Samooceny SES. Korelację zmierzono z wykorzystaniem współczynnika korelacji liniowej (Pearsona), ustalono również istotność korelacji.
Wynik – Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że występuje nieistotna statystycznie, niewyraźna korelacja dodatnia między poziomem poczucia własnej wartości a wynikiem oceny ryzyka kredytowego. W oparciu o zebrany materiał empiryczny i badania własne nie udało się pozytywnie zweryfikować hipotezy o tym, że przy wysokim poziomie poczucia własnej wartości oceniane ryzyko kredytowe jest akceptowalne przez bank.
Oryginalność/wartość – Wartością dodaną artykułu jest podjęcie badań na temat zależności między samooceną kredytobiorców a oceną ryzyka kredytowego dokonywaną przez banki. Ten nurt badawczy jest rzadko podejmowany w literaturze przedmiotu.
Słowa kluczowe: ryzyko kredytowe, poczucie wartości, samoocena, finanse prywatne

SELF-ESTEEM OF POTENTIAL DEBTORS AND THE LEVEL OF CREDIT RISK

Abstract
Purpose – The main objective of the paper is to examine the relation between the level of a debtor’s self-esteem and credit risk.
Design/methodology/approach – The research tools included a questionnaire created for the purpose of the article herein and the questionnaire of SES (self-esteem scale). The correlation was measured by the Pearson linear correlation coefficient and the importance of the correlation was defined as well.
Findings – The conclusions drawn from the research say that there exist a statistically irrelevant and vague positive correlation between the level of one’s self-esteem and the result of credit risk assessment. However, collected empirical data and research could not verify positively the hypothesis that high self-esteem guarantees that a given bank will accept the assessed credit risk.
Originality/value – The added value of the article is an attempt to undertake research on the correlation between debtors’ self-assessment and the assessment of credit risk made by the banks. This research idea is not often undertaken in professional publications.
Keywords: credit risk, self-esteem, personal finances