Zeszyty naukowe
Autor: Remigiusz Tunowski, Jacek Jaworski 465
Strony: 465–476
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-36
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Rozpoznanie wpływu wdrożenia oprogramowania klasy Business Intelligence (BI) na kondycję finansową banku.
Metodologia badania – Autorska metoda oparta na porównaniu wybranych wskaźników finansowych obliczonych dla wybranego banku, który wdrożył system BI oraz grupy banków niekorzystających z oprogramowania tej klasy.
Wynik – Uzyskano wstępną konfirmację hipotezy badawczej mówiącej o pozytywnym wpływie wdrożenia systemu BI na kondycję finansową banku.
Oryginalność/wartość – Badanie wypełnia zidentyfikowaną na podstawie przeglądu literatury lukę poznawczą w zakresie rozpoznania wpływu wdrożenia oprogramowania Business Intelligence na kondycję finansową banku. Autorzy zaprezentowali w nim także oryginalną metodę porównań wskaźników finansowych uwzględniającą wielowymiarowość czynników kształtujących owe wskaźniki.
Słowa kluczowe: zarządzanie bankiem, Business Intelligence, kondycja finansowa banku

IMPACT OF BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE IMPLEMENTATION ON FINANCIAL CONDITION OF BANK ON ING BANK ŚLĄSKI CASE STUDY

Abstract
Purpose – Recognizing the impact of Business Intelligence (BI) implementation on the bank financial condition.
Design/Methodology/approach – Author’s method based on a comparison of selected financial ratios calculated for the bank, which implemented the BI system and a group of banks without this software.
Findings – A preliminary confirmation the hypothesis about the positive impact of the implementation of the BI system on the financial condition of the bank.
Originality/value – The study fills identified cognitive gap on recognition of the impact business intelligence software implementation on the financial condition of the bank. The authors also presented the original method for comparing financial indicators reflecting the multi-dimensionality factors shaping these indicators.
Keywords: bank management, business intelligence, financial condition of the bank