Zeszyty naukowe
Autor: Aleksandra Wicka 523
Strony: 523–532
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-41
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem badań było określenie, jak zmieniał się poziom i struktura wydatków na ubezpieczenia w gospodarstwach domowych pracujących na własny rachunek. Przedstawiono także analizę zależności wydatków na ubezpieczenia od dochodów rozporządzalnych i liczby osób w gospodarstwie domowym. Zakres czasowy badań obejmował lata 2010–2014. Stwierdzono, że w wydatkach na ubezpieczenia dominującą pozycję mają ubezpieczenia komunikacyjne, w tym obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. Ustalono także, że ubezpieczenia w badanym okresie były dla gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek dobrem normalnym.
Słowa kluczowe: wydatki na ubezpieczenia, gospodarstwo domowe pracujących na własny rachunek, elastyczność dochodowa popytu

EXPENDITURE ON INSURANCE IN THE HOUSEHOLDS OF SELF-EMPLOYED IN 2010–2014

Abstract
The aim of the study was to determine the change in the level and structure of expenditure on insurance in the households of self-employed. The article also contains analysis of the relationship of insurance expenditure with disposable income and with the number of people in the household. Time range of research covered the years 2010–2014. It was found that the biggest expenditures are allocated on motor insurance, including compulsory motor civil liability insurance. Studies have also shown that in the analyzed period, in self-employed households insurance was a normal good.
Keywords: expeditures on insurance, households of the self-employed ,the income elasticity of demand