Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Potrykus 555
Strony: 555–571
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-44
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Wyznaczenie składu optymalnego portfela inwestycyjnego o minimalnym ryzyku, zawierającego inwestycję w polskie monety bulionowe (Orzeł Bielik) oraz inwestycję na polskiej giełdzie papierów wartościowych. Testowanie pasywnego charakteru inwestycji w monety.
Metodologia badania – Konstrukcja portfeli inwestycyjnych o minimalnym ryzyku według teorii H.M. Markowitza. Autorska metoda badania pasywnego charakteru inwestycji w oparciu o wyznaczone portfele inwestycyjne.
Wynik – Stwierdzono, że udział inwestycji w monety bulionowe w portfelu o minimalnym ryzyku nie jest stabilny, co oznacza, że zmienia się on w czasie o więcej niż dziesięć punktów procentowych od wartości
przeciętnej.
Oryginalność/wartość – Inwestycja w monety bulionowe nie nadaje się do stosowania strategii „kup i trzymaj”. Inwestor, który pragnie minimalizować ryzyko powinien włączając monety bulionowe do swojego portfela pamiętać o fakcie, że nie jest to inwestycja pasywna.
Słowa kluczowe: monety bulionowe, monety lokacyjne, inwestycja pasywna, teoria portfelowa

GOLD BULLION COINS – TESTING THE PASSIVE NATURE OF THE INVESTMENT

Abstract
Purpose – Determining the optimal composition of the investment portfolio with minimal risk, including investment in the Polish bullion coins (White-tailed Eagle) and investment in the Polish stock market. Testing the passive nature of the investment in coins.
Design/methodology/approach – Construction investment portfolios with minimal risk according to the theory H.M. Markowitz. Author’s method of testing the passive nature of the investment on the basis of designated investment portfolios.
Findings – It was found that the share of investment in bullion coins in portfolio with minimal risk is notstable, which means that it changes in time by more than ten percentage points from the average value.
Originality/value – Investment in bullion coins is not suitable for the strategy “buy and hold”. An investor who wants to minimize the risk should include bullion coins to portfolio aware of the fact that this is not a passive investment.
Keywords: bullion coins, investment coins, passive investment, portfolio theory