Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Luty 595
Strony: 595–606
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-47
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest zidentyfikowanie zależności między strukturą aktywów a strukturą kapitału spółek powstałych w wyniku połączenia jednostek. Badanie obejmuje wyłącznie polskie spółki, połączone w okresie 2002–2013.
Metodologia badania – Zależność między zmiennymi (zależnymi i niezależnymi) określane są klasyczną metodą najmniejszych kwadratów.
Wynik – W grupie wszystkich badanych spółek (z wyłączeniem skrajnych przypadków – po 5% najmniejszych i największych wyników) zależność między strukturą aktywów a strukturą kapitału była istotna statystycznie. Współczynnik zależności był dodatni i wynosił 0,066. Badane spółki zostały podzielone na trzy grupy, w zależności od wartości sumy bilansowej aktywów (w badaniu przyjęto logarytm naturalny z sumy bilansowej aktywów). W grupie największych spółek zależność między badanymi zmiennymi była istotna statystycznie, a współczynnik zależności był największy i wynosił 0,153. Dodatkowo w wyniku badania stwierdzono, że w spółkach o najwyższym udziale kapitału własnego (25% spółek o największym wskaźniku udziału kapitału własnego) występuje istotna statystycznie zależność między strukturą aktywów a strukturą kapitału. Wartość współczynnika wynosi 0,55.
Oryginalność/wartość – Istotnym wkładem do nauki jest sprawdzenie, czy w grupie połączonych polskich spółek istnieje zależność między strukturą aktywów i kapitału.
Słowa kluczowe: połączenia i przejęcia, struktura kapitału, struktura aktywów

ASSETS STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE IN MERGERS AND ACQUISITIONS OF POLISH ENTITIES IN THE YEARS 2002–2013

Abstract
Purpose – This article aims to identify the relationship between the structure of assets and capital structure of the companies established as a result of the combination. The survey covers only Polish company, merged in the period 2002–2013.
Design/methodology/approach – The relationship between variables (dependent and independent) are referred to the classical method of least squares.
Findings – Among all surveyed companies (with the exception of extreme cases – 5% of the smallest and largest results) the relationship between the structure of assets and capital structure was statistically significant. Dependency ratio was positive and amounted to 0.066. The surveyed companies were divided into three groups, depending on the value of total assets (in the study adopted the natural logarithm of total assets). In the group of the largest companies in the relationship between variables was statistically significant, and the dependency ratio was highest and amounted to 0.153. In addition, the investigation found that the companies with the highest share of equity (25% of the companies with the largest share of equity ratio) is a statistically significant correlation between the structure of assets and capital structure. The coefficient is 0.55.
Originality/value – An important contribution to science is to examine whether a group of Polish companies combined, there is a correlation between the structure of assets and capital.
Keywords: mergers and acquisitions, capital structure, assets structure