Zeszyty naukowe
Autor: Jerzy P. Gwizdała 655
Strony: 655–664
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-52
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Przedstawienie roli euroregionów w rozwoju współpracy transgranicznej w Europie na przykładzie współpracy na wschodnim pograniczu Polski oraz zidentyfikowanie instrumentów finansowych Unii Europejskiej wspierających współpracę transgraniczną w latach 2014–2020.
Metodologia badania – Analiza aktów prawnych, analiza literatury, analiza sprawozdań opublikowanych przez rząd i Unię Europejską.
Wynik – W wyniku przeglądu literatury i dokumentów publikowanych przez państwa członkowskie UE powstało syntetyczne opracowanie przedstawiające aspekty prawne, ekonomiczne i instytucjonalne dotyczącewspółpracy transgranicznej, w której biorą udział społeczności regionalne i lokalne w ramach euroregionów.
Oryginalność/wartość – Artykuł rozszerza i porządkuje wiedzę w zakresie funkcjonowania euroregionów w Unii Europejskiej i pozwala spojrzeć krytycznie na rozwój współpracy transgranicznej w Europie i Polsce. Opisane wyniki analiz mają charakter cząstkowy i stanowią fragment szerszych badań prowadzonych przez autora.
Słowa kluczowe: euroregion, współpraca transgraniczna, ochrona środowiska, rozwój

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT AND EUROREGIONAL COOPERATION ON THE EASTERN BORDER OF POLAND

Abstract
Purpose – The presentation of the Euroregions role in the development of cross-border cooperation in Europe with reference to eastern borderland of Poland and identification the European Union’s financial instruments supporting cross-border cooperation in 2014–2020.
Design/methodology/approach – Analysis of legal acts, literature, reports published by the government and the European Union.
Findings – The review of literature and documents published by the EU members created synthetic elaboration presenting legal, economic and institutional aspects of cross-border cooperation, which involved regional and local communities within the framework of the Euro-regions.
Originality/value – The article expands and organizes knowledge in the area of the Euroregions functioning in the European Union and allows to take a critical look at the development of cross-border cooperation in Europe. The described analysis results are partial and are part of wider research carried out by the author.
Keywords: Euroregion, cross-border cooperation, environment protection, development