Zeszyty naukowe
Autor: Damian Kaźmierczak 601
Strony: 601–612
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-50
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest identyfikacja przyczyn wykorzystania opcji call w obligacjach zamiennych. Analiza obejmowała 956 emisji długu hybrydowego z wbudowaną klauzulą call i put/call przeprowadzonych w latach 2004–2014 przez przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe mające swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że emitentami obligacji zamiennych z opcją call są spółki zdecydowanie mniej rentowne, ale w większym stopniu zaangażowane w realizację nowych inwestycji w porównaniu do firm, które decydują się na emisję obligacji put/call. Dołączenie opcji call najprawdopodobniej ma umożliwić im przedterminowe wymuszenie konwersji na obligatariuszach, jeżeli realizowane projekty inwestycyjne przyczynią się do poprawy ich wyników finansowych. Z kolei głównym motywem emisji obligacji put/call wydaje się chęć uniknięcia przez zarząd emisji niedowartościowanych akcji i podwyższenie kapitału własnego w późniejszym terminie. Emitenci mogą dołączać opcję call w celu zagwarantowania sobie możliwości przedterminowego wykupu obligacji, gdyby inwestorzy nie zdecydowali się na realizację opcji konwersji.
Słowa kluczowe: finansowanie, obligacje zamienne, opcja call, opcja put

THE ROLE OF THE CALL OPTION IN CONVERTIBLE BONDS

Abstract:
The aim of the article is to identify the motives of using the call option in convertible debt. The analysis encompasses 956 issues of convertibles with the call and the put/call option carried out by the American enterprises from the service and manufacturing sector between 2004–2014. It turns out that the issuers of the callable convertibles are less profitable but have higher growth opportunities than the issuers of the bonds with the put/call provision. Adding the call option may help them to force conversion before maturity, if new investments increase their profitability. Using callable/putable convertibles may be aimed at avoiding an issue of undervalued shares and help companies to delay raising equity capital. They may detach the put/call option perhaps in order to get the right to redeem bonds before maturity, if bondholders do not convert debt into shares during a conversion period.
Keywords: financing, convertible bonds, call option, put option