Zeszyty naukowe
Autor: Monika Bolek 13
Strony: 13–30
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-01
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem badania jest przedstawienie związku między płynnością finansową i rentownością. Weryfikowana hipoteza brzmi: Płynność finansowa wpływa na efektywność działania przedsiębiorstw notowanych na NewConnect.
Metodologia badania – Analizę korelacji i regresji na danych przekrojowych przeprowadzono na grupie
niefinansowych przedsiębiorstw notowanych na NewConnect w latach 2007–2013. Wskaźniki finansowe obliczono samodzielnie, wykorzystując dokumenty finansowe, udostępnione przez bazę Notoria.
Wynik – W wyniku przeprowadzonych badań zweryfikowano pozytywnie hipotezę stwierdzając, że płynność finansowa wpływa na efektywność działania przedsiębiorstw. Cykl konwersji gotówki wpływa negatywnie na rentowność kapitałów własnych, aktywów i marżę zysku operacyjnego, a płynność bieżąca pozytywnie, tak jak cash flow z działalności operacyjnej.
Oryginalność/wartość – Jako oryginalną wartość można uznać zbadanie kluczowych zależności w obszarze płynności i efektywności działania w kontekście spółek rozwojowych, które są w fazie komercjalizacji i które są notowane na alternatywnej giełdzie NewConnect.
Słowa kluczowe: płynność finansowa, rentowność, marża zysku operacyjnego

THE IMPACT OF FINANCIAL LIQUIDITY ON THE EFFECTIVENESS OF THE COMPANIES LISTED ON NEWCONNECT

Abstract
Purpose – The purpose of the study is to present the relationship between liquidity and profitability. Verified hypothesis is: Liquidity affects the efficiency of companies listed on NewConnect.
Research methodology – Analysis of correlation and regression on cross-sectional data was performed on a group of non-financial companies listed on NewConnect in 2007–2013. Financial ratios are calculated independently, using financial documents, made available by Notoria.
Result – The hypothesis was verified positively by stating that liquidity affects the efficiency of enterprises. The cash conversion cycle has a negative impact on the return on equity, assets and its operating margin and current ratio positive, as cash flow from operating activities.
Originality/value – The key relationships in the area of liquidity and efficiency in the context of the development of companies that are in the phase of commercialization and which are listed on the alternative stock market NewConnect were analyzed.
Keywords: financial liquidity, profitability