Zeszyty naukowe
Autor: Michał Comporek 45
Strony: 45–58
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-03
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Zasadniczym celem artykułu jest zbadanie relacji zachodzących między implementowanymi strategiami gospodarowania zapasami a rentownością przychodów ze sprzedaży w przemysłowych publicznych spółkach akcyjnych.
Metodologia badania – Badania zrealizowano wśród tych przedsiębiorstw przemysłowych, które były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2006–2014 i których akcje były przedmiotem obrotu przez okres minimum pięciu lat. Badania ogniskują się wokół wartości obliczonych współczynników korelacji za pomocą współczynnika korelacji rang Spearmana.
Wynik – Uzyskane wyniki badań nie potwierdzają tezy, wynikającej z teorii Just In Time, iż obniżanie zapasów pozytywnie wpływa na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Ich diagnostyczny charakter jest jednakże przesłanką do pełniejszego zbadania czynników oraz warunków i sposobów efektywnego zarządzania aktywami obrotowymi przez przedsiębiorstwa przemysłowe.
Oryginalność/wartość – Badania wpisują się w nurt powszechnych w literaturze zagranicznej analiz dotyczących wpływu gospodarki zapasami na kształtowanie standingu finansowego przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: zapasy, aktywa obrotowe, marża zysku netto, marża zysku ze sprzedaży

INVENTORY MANAGEMENT AND PROFITABILITY OF SALES REVENUE IN PUBLIC INDUSTRIAL COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Abstract
Purpose – The main aim of this article is to examine the relations between the implemented strategies of inventory management and profitability of sales revenue in the industrial public companies.
Design/methodology/approach – The research was carried out among the industrial companies that were listed on the Stock Exchange in Warsaw in the years 2006–2014 and whose shares were traded for a minimum period of five years. The research concentrated around the values of correlation coefficients calculated using Spearman’s rank correlation coefficient.
Findings – The obtained results do not support the thesis, coinciding with the Just in Time theory, that the reduction of inventories has a positive effect on the financial results of the company. Their diagnostic character is a prerequisite for a fuller examination of the factors and the conditions of effective management of current assets in industrial listed companies.
Originality/value – The research refers to the popular theme in foreign literature that concerns to analysis on the impact of inventory management on the development of the financial standing of companies.
Keywords: inventories, current assets, return on sales