Zeszyty naukowe
Autor: Leszek Czapiewski 71
Strony: 71–83
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-05
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem badań jest ocena możliwości wykorzystania na polskim rynku kapitałowym pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha, w którym czynnikami ryzyka są: czynnik rynkowy, wielkość, relacja wartości księgowej do rynkowej, rentowność operacyjna kapitału własnego i przyrost majątku spółki.
Metodologia badania – Wykorzystano dwuetapową procedurę Famy-MacBetha. Zbudowano 16 portfeli (4 × 4) w przekrojach: wielkość-relacja wartości księgowej do rynkowej, wielkość-rentowność operacyjna, wielkość–przyrost majątku. W ocenie przydatności modelu wykorzystano test Gibbonsa-Rossa-Shankena.
Wynik – Próba badawcza obejmowała wszystkie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2000–2014. Testy nie wykazały istotności wektorów wyrazów wolnych.
Oryginalność/wartość – Opracowanie zawiera wyniki badań empirycznych pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha dla polskiego rynku kapitałowego.
Słowa kluczowe: pięcioczynnikowy model Famy-Frencha, trójczynnikowy model Famy-Frencha, wieloczynnikowe modele wyceny, polski rynek kapitałowy

PERFORMANCE OF THE FAMA-FRENCH FIVE FACTOR MODEL – THE CASE OF THE POLISH CAPITAL MARKET

Abstract
Purpose – The study examines the performance and usefulness of the Fama-French five-factor model in explaining stock returns. The model was directed at capturing the size, value, profitability, and investment patterns in stock returns.
Design/methodology/approach – The two-stage Fama-MacBeth procedure was applied in the empirical research. Sixteen portfolios (4 × 4) were formed for size and book-to-market, size and profitability, size and investment. The GRS statistic of Gibbons, Ross, and Shanken was used to test the model.
Findings – The study covers the companies listed on the Warsaw Stock Exchange in Poland during 2000–2014. The tests did not prove the significance of statistics for intercepts.
Originality/value – The study discusses the empirical results for the Fama-French five-factor model for the Polish capital market
Keywords: Fama-French five-factor model, Fama-French three factor model, multi-factor pricing models, Polish capital market