Zeszyty naukowe
Autor: Jerzy Gajdka, Piotr Pietraszewski 95
Strony: 95–104
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-07
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule omówiono problem nadmiernej zmienności cen akcji w odniesieniu do zmian ich wartości fundamentalnej, określonej jako wartość bieżąca wypłacanych przez spółkę dywidend. Wyniki badań nad tym zagadnieniem dla rynku amerykańskiego, zapoczątkowanych i spopularyzowanych przez Roberta Shillera, dostarczają silnych argumentów przeciwko hipotezie efektywności rynku kapitałowego, zgodnie z którą rynki dyskontują na bieżąco wszelkie nowe informacje mające wpływ na wartość fundamentalną aktywów. Podobne badania nie były dotąd prowadzone dla polskiego rynku akcji. Celem artykułu jest omówienie teoretycznych podstaw tych badań, kwestii metodologicznych oraz wyników uzyskanych przez Shillera, a także prezentacja wyników autorskich wstępnych badań dla rynku polskiego.
Słowa kluczowe: efektywność rynku kapitałowego, zmienność cen akcji, wartość fundamentalna

STOCK PRICE VOLATILITY AND FUNDAMENTAL VALUE

Abstract
The paper discusses the problem of excessive volatility of stock prices when compared with changes in their fundamental value, determined as the present value of dividends paid by the company. The results of research on this issue for the US market, initiated and popularized by Robert Shiller, provide strong arguments against the hypothesis of the efficiency of the capital market, according to which the prices discount immediately any new information affecting the fundamental value of assets. Similar studies have not been conducted so far for the Polish stock market. The aim of the article is to discuss the theoretical basis of this research, methodological issues, and the results obtained by Shiller, as well as the presentation of the preliminary research results for the Polish market.
Keywords: the efficient market hypothesis, stock prices volatility, fundamental value