Zeszyty naukowe
Autor: Witold Luciński 517
Strony: 517–525
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-45
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest próba udowodnienia tezy, że fundusze private equity – instytucje na wskroś komercyjne – w niedalekiej przyszłości mogą być zainteresowane inwestycjami związanymi z szeroko pojętą ochroną środowiska i na poparcie takiego stanowiska można już w chwili obecnej na świecie znaleźć symptomy takiego podejścia.
Metodologia badania – Autor przedstawił trzy przypadki prezentujące zmianę kierunków w traktowaniu zagadnień związanych z szeroko rozumiana ochroną środowiska przez instytucje o nastawieniu komercyjnym. Wynik – Kwerenda literaturowa, podobnie jak i przedstawione przykłady rozwiązań dobitnie przekonują, że od drogi kojarzącej rentowność działań ludzkich i dbałość o środowisko naturalne nie ma odwrotu, co stanowi istotne novum w stosunku do praktyki, jaką ludzkość wypracowała w minionych wiekach;
Oryginalność/wartość – Zagadnienia dbałości o środowisko naturalne oraz rentowności działań ludzkich do niedawna były na przeciwległych biegunach ludzkich działań. Środowisko było zasobem, który można było w dowolny sposób wykorzystywać, najczęściej w sposób rabunkowy. W artykule są dowody na to, że ten sposób myślenia odchodzi bezapelacyjnie w przeszłość i że będziemy świadkami coraz częstszych działań mających na celu osiąganie wymiernych efektów w sensie komercyjnym przy braku dewastacji środowiska, a nierzadko działania będą ukierunkowane na jego pełną restaurację.
Słowa kluczowe: private equity, prywatne instytucje finansowe, bioróżnorodność, ochrona środowiska, hierarchia działań zaradczych

ENVIRONMENTAL ISSUES IN THE PRACTICE OF THE PRIVATE EQUITY FUNDS

Abstract
Purpose – The article attempts to prove the thesis that private equity funds – ex definition commercial entities- in the near future may be interested in investments related to the protection and restitution of the environment.
Design/methodology/approach – The author presents three examples, showing the change of direction in the treatment of issues related to the broadly understood environmental institutions with a commercial attitude.
Findings – Literature review and presented examples of solutions strongly argue that there is no turning back from the road connecting the profitability of human activities and care for the environment. Please note that this is an important novelty in relation to the practices that humanity has developed in past centuries.
Originality/value – Care for the environment and profitability of human activities, until recently, were on opposite poles of human activities. The environment was a resource that could be used in any way most often predatory manner. The article placed evidence that this way of thinking goes irrevocably to the past. Already today we are witnessing increasingly frequent actions aimed at achieving measurable results in a commercial sense in the absence of environmental devastation. And what’s more, not infrequently activities will be focused on its full restoration.
Keywords: private equity, private financial institutions, biodiversity, environmental protection, the mitigation hierarchy