Zeszyty naukowe
Autor: Justyna Kujawska 773
Strony: 773–781
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-66
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Charakterystyka polityki refundacji leków oraz wysokości wydatków na produkty farmaceutyczne w krajach europejskich.
Metodologia badania – Analiza literatury dotyczącej polityki refundacji produktów farmaceutycznych. Analiza informacji statystycznych dotyczących publicznych i prywatnych wydatków na zakup produktów farmaceutycznych.
Wynik – W państwach Europy Zachodniej zakupy produktów farmaceutycznych w znacznej części są finansowane ze środków publicznych. Niedobory w finansowaniu publicznym pokrywane są często poprzez prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Obywatele państw Europy Środkowo-Wschodniej częściej korzystają z leków generycznych niż innowacyjnych. Przeważa finansowanie prywatne nad publicznym. Niski udział ubezpieczeń prywatnych powoduje, że wydatki na leki są znaczącą pozycją w wydatkach bezpośrednich gospodarstw domowych.
Oryginalność/wartość – Istnieje niewiele opracowań dotyczących analizy porównawczej krajów w zakresie refundacji leków.
Słowa kluczowe: polityka refundacji leków, wydatki publiczne i prywatne na produkty farmaceutyczne

THE REIMBURSEMENT POLICY OF PHARMACEUTICALS IN EUROPEAN COUNTRIES

Abstract
Purpose – Analysis of refunds policy and financing of pharmaceuticals in European countries.
Design/methodology/approach – Analysis of the literature on reimbursement policies of pharmaceutical products. Analysis of statistical information on the public and private financing of pharmaceutical products purchase.
Findings – Public financing of pharmaceuticals is dominating in Western Europe. Deficiencies in public funding are often covered by private health insurance. In Central and Eastern Europe people are likely to use generic than innovative pharmaceutical products and private financing is larger than public. The low share of private insurance in CEE countries means that spending on pharmaceutical products are a significant part of household expenditures.
Originality/value – There are few studies on cross-country in terms of pharmaceuticals reimbursement.
Keywords: pharmaceutical pricing policy, pharmaceutical reimbursement policy, spending on pharmaceutical products