Zeszyty naukowe
Autor: Anna Mitek 791
Strony: 791–802
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-68
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule zaprezentowano zasady finansowania świadczeń zdrowotnych, uwzględniając głównie finansowanie publiczne za pomocą podstawowego źródła w formie ubezpieczenia zdrowotnego. Zasady i wysokość finansowania świadczeń zdrowotnych została również odniesiona w kontekście świadczeń przeznaczonych głównie dla seniorów. Głównym celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania finansowania świadczeń zdrowotnych, w odniesieniu do problemu finansowania świadczeń wspierających potrzeby osób starszych. Na podstawie danych finansowych NFZ zanalizowano koszty przeznaczane na poszczególne typy świadczeń oraz zachodzące tendencje na przestrzeni czasu. Na wybrane kategorie świadczeń, kierowanych głównie do seniorów, przeznaczane są większe środki, jednak nie są one jeszcze współmierne do prognozowanych zmian społecznych, głównie demograficznych.
Słowa kluczowe: opieka długoterminowa, powszechne ubezpieczenie zdrowotne, system zdrowia

PUBLIC FUNDING OF HEALTH SERVICES IN RELATION TO THE NEEDS AND BENEFITS FOR THE ELDERLY

Abstract
The article presents the principles of financing health services, based on the primary public funding by health insurance. The rules and amount of financing health services has been recognized in the context of the benefits intended primarily for seniors. The main aim of this article is to present the diversity of financing health services in relation to the problem of financing services for older people. The article analyzes the costs allocated to different types of benefits and trends occurring within a certain period. On selected categories of benefits, targeted primarily to seniors, they are allocated more resources but they are not yet in proportion to projected social and demographic changes.
Keywords: long-term care, public health insurance, health system