Zeszyty naukowe
Autor: Beata Świecka, Marta Musiał 821
Strony: 821–832
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-70
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Pokazanie sytuacji materialnej polskich gospodarstw domowych w największych miastach w Polsce na tle kraju, ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów zarządzania finansami osobistymi, jak uzyskiwanie dochodów i wydatkowanie oraz oszczędzanie i zadłużanie się.
Metodologia badania – Prezentowane wyniki badań zostały pozyskane w ramach badań ankietowych przeprowadzonych w 7 największych miastach Polski, tj. Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, w ramach realizacji projektu badawczego nr 2013/09/N/HS4/03697 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. W badaniu wzięło udział 1086 respondentów. Do analizy zebranych danych wykorzystano statystyki opisowe, współczynniki korelacji oraz testy istotności statystycznej.
Wynik – Zweryfikowano pozytywnie postawioną w artykule hipotezę badawczą, która zakłada, iż poziom bieżących dochodów nie jest kluczowym wskaźnikiem kształtowania zamożności (zasobności) gospodarstw domowych.
Oryginalność/wartość – Artykuł zawiera wyniki badań pierwotnych dotyczących dochodów, wydatków, oszczędności i zadłużenia gospodarstw domowych w największych miastach Polski z odniesieniem ich do wybranych raportów badań wtórnych dotyczących całej Polski lub wybranych województw.
Słowa kluczowe: finanse gospodarstw domowych, finanse osobiste, oszczędzanie, zadłużanie się

HOUSEHOLD FINANCE DIAGNOSIS IN MAJOR POLISH CITIES

Abstract
Purpose – Description of material situation of Polish households in major cities in Poland, with particular emphasis on areas such as managing personal finances to obtain income and spending and saving and borrowing.
Design/methodology/approach – The presented research results have been obtained in the framework of surveys conducted in the 7 major Polish cities, ie. Warsaw, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, in the framework of the research project No. 2013/09/N/HS4/03697 financed from the National Science Centre. The study involved 1086 respondents. Descriptive statistics, correlation coefficients, and tests of statistical significance were used for the analysis of the collected data.
Findings – Positively verified article research hypothesis, which assumes that the level of current income is not a key indicator of households wealth.
Originality/value – The article contains the results of primary research on revenue, expenditure, savings and household debt in the largest Polish cities, with reference to their chosen secondary research reports on all or selected Polish provinces.
Keywords: household finances, personal finance, saving, borrowing