Zeszyty naukowe
Autor: Annika K. Nilsson 121
Strony: 121-133
pdfpełen tekst

Abstract
In order to manage the Baltic Sea ecosystems and resources sustainably and to ensure social, economic and ecological resilience, governance should be based on an understanding of interdependent ecological and social systems. Legal systems should be sensitive and adaptive to ecological functions and changes. Climate change adds a dimension, as ecosystems and their management are faced with new, uncertain, but pressing, ecological conditions. The challenge for law as a management structure is adapting to such conditions. Moreover, promoting resilience becomes impor tant, making the Baltic less vulnerable to climate change. The aim of this paper is to discuss challenges of realizing ecological objectives through regulation of nutrient emissions. The discussion serves as basis for a comparative study of corresponding regulation in other Baltic countries. The comparative analysis will accumulate knowledge about prob lems of interaction between marine environment, climate change, and law – and solutions to such problems.
The paper introduces a legal scientific research project at the Faculty of Law, Stockholm University. The project is a comparative study of national regulation connected to combating eutrophication in the Baltic. It is carried out within the multidisci plinary research programme Baltic Ecosystem Adaptive Management (BEAM).
Keywords: regulatory measures, ecosystem approach, resilience, Baltic Sea, eutrophication.

ZMIENNY ŚRODOWISKOWY KONTEKST NARODOWYCH REGULACJI W ZAKRESIE ZANIECZYSZCZEŃ POWODOWANYCH PRZEZ NAWOZY

Streszczenie
Aby zarządzać ekosystemem i bogactwem naturalnym Morza Bałtyckiego w sposób zrównoważony oraz zagwarantować społeczne, ekonomiczne i ekologiczne odradzanie się, należy oprzeć się na zrozumieniu współzależnych systemów ekologicznych i społecznych. Systemy prawne powinny być wrażliwe i łatwo dostosowujące się do ekologicznych funkcji i zmian. Zmiany klimatu powodują, że ekosystemy i zarządzanie nimi stają przed nowymi, niepewnymi lecz wymagającymi szybkiej reakcji zmianami ekologicznymi. Przystosowanie się do tych warunków stanowi wyzwanie dla prawa, które pełni rolę regulacyjną. Co więcej, promowanie elastyczności staje się coraz ważniejsze, gdyż powoduje, że Bałtyk staje się mniej narażony na zmiany klimatu. Celem artykułu są rozważania na temat wyzwań towarzyszących realizacji celów ekologicznych poprzez regulacje w kwestii zanieczyszczeń powodowanych przez nawozy. Rozważanie te są bazą do studium porównawczego tych regulacji w krajach nadbałtyckich. Stuium porównawcze pozwala zgromadzić wiedzę o problemach związanych z interakcjami między środowiskiem morskim, zmianami klimatycznymi i przepisami prawa oraz rozwiązaniach tych problemów.
Artykuł przedstawia naukowo-badawczy projekt prawny realizowany na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Sztokholmie. Projekt ten to studium porównawcze narodowych uregulowań związanych z przeciwdziałaniem eutrofikacji Bałtyku. Jest on prowadzony w ramach multidyscyplinarnego programu BalticEcosystemAdaptive Management (BEAM).
Słowa kluczowe: uregulowania, podejście ekosystemowe, elastyczność, eutrofikacja.