Zeszyty naukowe
Autor: Elżbieta Jabłońska 11
Strony: 11-25
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono koncepcję dobrego rządzenia, czyli good governance, wskazując na jej ciągłą ewaluację. Zaprezentowano również rodzaje wskaźników opisujących proces rządzenia w gospodarce. Część badawczą artykułu poświęcano opisaniu poziomu jakości rządzenia w polskiej gospodarce w okresie 2009–2012, wykorzystując dane opracowane przez The Heritage Foundation and Dow Jones & Company (Index of Economic Freedom). Porównano także efektywność polskiego rządzenia ze średnią europejską na podstawie badań prowadzonych przez Bank Światowy (The Worldwide Governance Indicators).
Słowa kluczowe: jakość rządzenia, nowe zarządzanie publiczne, dobre rządzenie

QUANTIFIFYING THE QUALITY OF GOVERNANCE THE QUALITY IN THE ECONOMY

Abstract
The article presents the concept of good governance, namely good governance, pointing to its continuous evaluation. Types of indicators describing the process of government in the economy are also presented. The research part of the article is devoted to the publication of the level of governance quality in Polish economy, in the period 2009–2012, using data compiled by The Heritage Foundation and Dow Jones & Company (Index of Economic Freedom). The effectiveness of Polish governance to the European average was also compared, on the basis of research conducted by the World Bank (The Worldwide GovernanceIndicators).
Keywords: quality of governance, new public management, good governance economy
JEL Codes: B52, H11, O11, O12