Zeszyty naukowe
Autor: Edyta Mioduchowska 57
Strony: 57-70
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu było przedstawienie czynników determinujących przepływy pieniężne w grupie kapitałowej. Potrzeba poznania tych czynników wynika z uwzględnienia ich w ocenie sytuacji finansowej grupy kapitałowej. Najogólniej czynniki kształtujące płynność finansową można podzielić na wewnętrzne (bezpośrednie) i zewnętrzne (pośrednie). Szczególną uwagę poświęcono opisowi czynników ilościowych, takich jak ceny transferowe, sposoby finansowania działalności i cash management.
Słowa kluczowe: przepływy pieniężne, grupa kapitałowa, ceny transferowe, sposoby finansowania działalności, cash management

DETERMINANT CASH FLOW IN CAPITAL GROUP

Abstract
Presentation of factor was purpose of article in capital group determining cash flow. Requirement of knowledge of this factor results from their taking into consideration in estimate of financial status of capital group. It is possible to divide factors on internal most generally forming liquidity financial and on external. It describe factors of like quantitative particularly this article transfer pricing, sources finances of group capital and cash management.
Keywords: cash flow, capital group, transfer pricing, cash management, sources finances of group capital
JEL code: G330