Zeszyty naukowe
Autor: Jolanta Kondratowicz-Pozorska 71
Strony: 71-85
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Celem niniejszego opracowania jest wykazanie, że typowym przykładem jednostki gospodarczej, która działa zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju i na rzecz umacniania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, są gospodarstwa rolne o profilu ekologicznym. W tym celu wykorzystano analizę literatury krajowej i zagranicznej oraz dane z badań ankietowych przeprowadzonych na terenie Polski wśród gospodarzy w 2006 i 2011 roku.

Słowa kluczowe: ekologiczne gospodarstwa rolne, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

ECOLOGICAL FARMS AS ELEMENT FOR SUSTAINABILITY DEVELOPMENT OF  RURAL AREAS IN POLAND

Abstract
The aim of this paper is to prove that a typical example of companies, that operate in accordance to the objectives of the sustainable development and strengthen the sustainable development of rural areas are the farms with ecological profile. The research is supported by the analysis of a domestic and foreign literature as well as by data obtained from surveys carried out on Polish territory in years 2006 and 2011.

Keywords: ecological farms, sustainable development of rural areas

Kod JEL: Q13.