Zeszyty naukowe
Autor: Aleksandra Milczarek, Małgorzata Zakrzewska 207
Strony: 207-218
pdf pełen tekst

Streszczenie
Rozwój współczesnych gospodarek w coraz większym stopniu opiera się na intensywnym wzroście . Kapitał społeczny jest obecnie jednym z istotniejszych czynników determinujących rozwój gospodarek opartych na wiedzy, w szczególności w przypadku krajów wysokorozwiniętych. Artykuł podejmuje zagadnienie kapitału społecznego w kontekście rozwoju współczesnych gospodarek opartych na wiedzy, ukazując jego charakterystykę i omawiając znaczenie we współczesnej ekonomii. Do analiz wybrano sześć reprezentatywnych wskaźników dla Polski, Danii i Bułgarii, które ukazują kluczowe dla kapitału społecznego obszary: zaufanie, partycypację społeczną oraz aktywność obywatelską, których poziom decydujeo jakości i stopniu  zaawansowania tego kapitału w gospodarce. Dokonano także porównań poziomu kapitału społecznego pomiędzy wskazanymi krajami Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: kapitał społeczny, gospodarka oparta na wiedzy, zaufanie społeczne, organizacje pozarządowe, aktywność obywatelska

SOCIAL CAPITAL AS A DETERMINANT FOR DEVELOPMENT OF THE KNOWLEDGE BASED ECONOMY – COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SELECTED EUROPEAN UNION MEMBER STATES

Abstract
The development of modern economies are more and more dependent and based on the intensive growth. Social capital is one of the most important factors determining the development of knowledge-based economies. The aim of this article is to present the issue of social capital in the context of today’s knowledge-based economies, revealing its characteristics and discussing the importance in contemporary economics. Under analysis were taken into account six representative indicators for Poland, Denmark and Bulgaria, which examine key areas for development of social capital: trust, social participation and active citizenship, and whose level determines the quality and level of sophistication of the capital in the economy. In paper, authors have also compared indicators of social capital between selected European Union member  states.
Keywords: social capital, knowledge-based economy, social trust, non-governmental organizations, NGOs, citizens’ participation, social involvement
JEL Codes: Z1, O1, E2, EG