Zeszyty naukowe
Autor: Tetiana G. Mostenska 219
Strony: 219-229
pdf pełen tekst

Abstract
The author carried out on the theoretical analysis of the modern approaches for ensuring food security on the different levels. Article contains the proposition of main indicators for determining the level of food security of the country. On the basis of which the author analysed and determined the level of ensuring food security of Ukraine.
Keywords: food security, level of food security, indicators for determining the level of food security, current state of ensuring food security of Ukraine

WSKAŹNIKI DEFINIOWANIA POZIOM U BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Streszczenie
Autorka przeprowadziła teoretyczną analizę nowoczesnych rozwiązań służących zapewnieniu bezpieczeństwa żywności na różnych poziomach. Artykuł zawiera propozycje głównych wskaźników określających poziom bezpieczeństwa żywności w kraju. Na ich podstawie autorka przeanalizowała i określiła poziom zapewnienia bezpieczeństwa żywności na Ukrainie.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywności, poziom bezpieczeństwa żywności, wskaźniki określjące poziom bezpieczeństwa żywności, aktualny stan zapewnienia bezpieczeństwa żywności na Ukrainie
JEL Codes: I130, P2