Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Nowacka-Bandosz 247
Strony: 247-262
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest identyfikacja roli Polski w zaspokajaniu popytu importowego na usługi informatyczne i informacyjne Unii Europejskiej. W części pierwszej opracowania przedstawiono zapotrzebowanie importowe tego ugrupowania integracyjnego na usługi informatyczne i informacyjne, a następnie skalę jego pokrycia przez wewnątrzwspólnotowy handel, w tym udział krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a zwłaszcza Polski w wydatkach UE. W drugiej części zbadano międzynarodową konkurencyjność naszych usług informatycznych i informacyjnych na tle pozostałych eksporterów z krajów członkowskich oraz możliwości poprawy pozycji Polski na rynku UE.
Słowa kluczowe: międzynarodowy handel usługami, eksport usług informatycznych i informacyjnych, konkurencyjność międzynarodowa

THE ROLE OF POLAND IN EU’S IMPORT DEMAND FOR INFORMATION AND COMPUTER SERVICES

Abstract
This article aims to identify the role of Poland in meeting import demand for information and computer services of EU 27. The first part presents the development of information and computer services imports and the degree of its coverage by intra-EU flows, including the role of Central and Eastern Europe and especially Poland. The second part researches international competitiveness of our information and computer services against other exporters from member states and the possibility of improving Poland’s position on the EU market.
Keywords: exports of information and computer services, international trade in services, international competitiveness
JEL Code: F1 Trade.