Zeszyty naukowe
Autor: Tetiana Mostenska, Oleksandra Ralko 231
Strony: 231-221
pdf pełen tekst

Abstract
The author carried on the investigation of main tendencies of development world market of organic products and recognized the place of Ukraine on it. Article contains the research of Ukrainian market of organic products, which include analysis of dynamics of organic farmland, amount of production of organic products, number of organic farms in Ukraine, amount of production of organic products and their comparisons by dynamics of growth rates. The author analysis the legislation field of organic products market in Ukraine. On the basis of this research author recognized current state of organic market, main tendencies and projections of the further development of Ukrainian market of organic products.
Keywords: organic products, Ukrainian market of organic products, organic farmland, amount of production of organic products, global tendencies

PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU EKOLOGICZNYCH PRODUKTÓW UKRAINY

Streszczenie
Autorki przeprowadziły badania głównych tendencji rozwojowych światowego rynku produktów ekologicznych, z uwzględnieniem Ukrainy. Artykuł zawiera badania ukraińskiego rynku produktów ekologicznych, łącznie z analizą dynamiki w dziedzinie ekologicznych gruntów rolnych, liczbą gospodarstw ekologicznych na Ukrainie, wielkością produkcji produktów ekologicznych i ich porównania według dynamiki tempa wzrostu. Przeanalizowano regulacje prawne rynku produktów ekologicznych na Ukrainie. Na podstawie niniejszych badań przedstawiono sytuację na tym rynku oraz główne tendencje i prognozy dalszego rozwoju ukraińskiego rynku produktów ekologicznych.
Słowa kluczowe: produkty ekologiczne, ukraiński rynek produktów ekologicznych, ekologiczne grunty rolne, wielkość produkcji produktów ekologicznych, globalne tendencje
JEL codes: Q560, P2