Zeszyty naukowe
Autor: Bożena Borkowska 35
Strony: 35-50
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest refl eksja nad behawioralnymi koncepcjami państwowej regulacji rynków, w kontekście koncepcji państwa paternalistycznego, wysuwanych na gruncie prawa, filozofii politycznej i ekonomii głównego nurtu. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że behawioralne koncepcje regulacji nie są nurtem dojrzałym, ponadto różnią się w porównaniu do ekonomii głównego nurtu pod względem założenia o naturze osób gospodarujących. W związku z tym trudno obie dziedziny traktować jako komplementarne.
Słowa kluczowe: paternalizm, regulacja, ekonomia głównego nurtu, ekonomia behawioralna, prawo behawioralne

PATERNALISM IN GOVERNMENT REGULATION OF MARKETS

Abstract
The subject of this article are considerations on the concepts of behavioral state regulation of markets in light of the concept of a paternalistic state put forward on the basis of law, political philosophy and mainstream economics. The conducted considerations indicate that behavioral concepts of regulation are immature and vary compared to mainstream economics in terms of assumptions about the nature of economic agent. This makes difficult to treat both areas as complementary.
Keywords: paternalism, regulation, mainstream economics, behavioral economics, behavioral law and economics