Zeszyty naukowe
Autor: Janusz Dworak 51
Strony: 51-64
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule autor opracował koncepcję pozycjonowania, w średniej arytmetycznej. Ten stosunkowo prosty sposób tworzenia wizerunku podmiotu gospodarczego jest skierowany do tej części interesariuszy przedsiębiorstwa, którzy nie dysponują odpowiednią wiedzą teoretyczną z zakresu statystyki. Prezentowane metody, mimo ich wad, zdaniem autora, mogą być używane w tworzeniu koncepcji strategicznych. Artykuł ma charakter metodologiczny i jest kontynuacją poprzednich rozważań autora w tej dziedzinie. Nowe koncepcje zostały oparte wyłącznie na stymulantach.
Słowa kluczowe: pozycjonowanie do średniej arytmetycznej, pozycjonowanie powierzchniowe, pozycjonowanie macierzowe, pozycjonowanie dynamiczne i pozycjonowanie strategiczne

ARITHMETIC AVERAGE AS MEASURE IN MARKET POSITIONING OF ENTERPRISES

Abstract
The author developed the concept of positioning to the arithmetic average in this paper. This relatively simple way of creating the image of an enterprise is directed to that part of the stakeholders who do not have adequate theoretical knowledge of statistics. In the author opinion, presented methods, despite their shortcomings, can be used in the creation of strategic marketing concepts. The paper is methodological continuation of the previous author’s considerations in this field. The new concepts were based solely on stymulants.
Keywords: positioning to the arithmetic average; surface positioning, matrix positioning, dynamic positioning, strategic positioning