Zeszyty naukowe
Autor: Michał Konopczyński 79
Strony: 79-92
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule badamy wpływ deficytu budżetowego na gospodarkę otwartą w warunkach doskonałej mobilności kapitału. W tym celu budujemy model równowagi ogólnej, w którym konsumenci maksymalizują użyteczność zdyskontowanego strumienia konsumpcji, a przedsiębiorcy maksymalizują zyski. Rząd może swobodnie decydować o wysokości deficytu budżetowego (w stosunku do PKB) oraz kontrolować sposób finansowania długu publicznego – poprzez sprzedaż obligacji w kraju lub za granicą. Przy pomocy standardowych metod sterowania optymalnego znajdujemy rozwiązanie modelu, czyli optymalne trajektorie poszczególnych zmiennych. Następnie wykazujemy, że deficyt budżetowy negatywnie wpływa na dobrobyt osiągany przez konsumentów. Dowodzimy też, że dobrobyt jest tym wyższy, im większa część długu publicznego jest finansowana przez inwestorów zagranicznych.
Słowa kluczowe: deficyt budżetowy, optymalna polityka fiskalna, doskonała mobilność kapitału

CAN BUDGET DEFICIT REDUCE WELFARE UNDER PERFECT MOBILITY OF CAPITAL?

Abstract
This paper investigates the implications of the size of budget deficit in the open economy under perfect mobility of capital. For that purpose we construct a general equilibrium model with consumers maximizing the discounted utility of consumption, and firms maximizing profits. Government chooses the size of the deficit (in percentage of the GDP), and controls the structure of public debt. Using standard methods of optimal control theory we solve the model, i.e. we find explicit formulas for all trajectories and the level of welfare. Finally, we show that the higher the size of budget deficit, the lower the welfare of consumers. Similarly, welfare increases with the share of foreign debt in public debt.
Keywords: budget deficit, optimal fiscal policy, perfect capital mobility