Zeszyty naukowe
Autor: Anna Kozłowska, Agnieszka Szczepkowska-Flis 93
Strony: 93-108
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Celem opracowania jest analiza wpływu BIZ na kreatywną destrukcję w obszarze produktywności. Zastosowana metoda kwantyfikacji kreatywnej destrukcji umożliwia dekompozycję zmian produktywności na dwa komponenty: kreację (efekt innowacji) odzwierciedlającą skutki innowacji, imitacji i dyfuzji wiedzy oraz destrukcję (efekt selekcji) uwzględniającą konsekwencje działania selekcji rynkowej oraz towarzyszącej jej realokacji zasobów. Na podstawie opracowanej koncepcji oddziaływania BIZ na kreację i destrukcję w warunkach różnych rozmiarów luki technologicznej sformułowano następującą hipotezę badawczą: bezpośrednie inwestycje zagraniczne są czynnikiem wzmacniającym procesy kreatywnej destrukcji w obszarze produktywności, przy czym im niższa (wyższa) luka technologiczna, tym większa (mniejsza) rola BIZ w kształtowaniu procesów kreacji, a mniejsze (większe) ich znaczenie dla procesów destrukcji. Podstawą weryfikacji hipotezy było badanie ekonometryczne przeprowadzone dla krajów UE w latach 2000–2012. Odnotowane rezultaty wskazują, że BIZ zwiększały udział kreacji, a zmniejszały udział destrukcji w kształtowaniu zmian ogólnej produktywności, przy czym siła tego oddziaływania była mniejsza w warunkach dużych rozmiarów luki technologicznej. Podstawowa konkluzja z przeprowadzonych analiz sprowadza się do stwierdzenia, że w badanej zbiorowości państw BIZ pełniły funkcję stymulatora kreacji.
Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne, produktywność, kreatywna destrukcja

EFFECTS OF FDI FOR PRODUCTIVITY – CREATION OR DESTRUCTION?

Abstract
The aim of the study is to analyze the infl uence of FDI on creative destruction in productivity. We propose a hypothesis that FDI strengthen creative destruction in productivity and the greater technology gap the smaller impact of FDI on creation and the stronger on destruction. The analysis, based on panel data on 24 countries – members of EU between 2000 and 2012 does not produce evidence supporting our hypothesis. Results indicate that FDI stimulate creation, but slow down destruction. Moreover, the infl uence of FDI on creation and destruction in productivity is weaker in high technology gap. The main conclusion of our analysis is that in UE countries FDI is a stimulus of creation.
Keywords: foreign direct investment, productivity, creative destruction