Zeszyty naukowe
Autor: Agata Olechnowicz, Marek Kołatka 463
Strony: 463-474
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W pracy opisano kluczowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarstw domowych na rynku finansowym. Pokrótce przedstawiono ideę oraz sens ekonomiczny kredytowania konsumpcji. W dalszej części pracy znajduje się skonsolidowana charakterystyka skłonności do zadłużania się gospodarstw domowych w wybranych państwach Unii Europejskiej, ze szczególnym naciskiem na okres światowego kryzysu finansowego w latach 2008‒2011. Ostatnia część artykułu zawiera wyniki badań i analiz własnych autorów. Sprawdzono, jak ma się wysokość dochodów do skłonności do zaciągania kredytów. Przedstawiono odpowiednie wykresy oraz tabele przedstawiające wyniki badań. Ostatecznie podjęto próbę interpretacji wyników w kontekście racjonalności zachowań podejmowanych przez jednostki decyzyjne.
Słowa kluczowe: racjonalność podmiotów decyzyjnych, skłonność do zaciągania kredytów, wybór międzyokresowy, zadłużenie gospodarstw domowych

DECISION MAKING DURING CRISIS ON THE EXAMPLE OF TENDENCY TO HOUSEHOLD INDEBTEDNESS DURING 2003–2011

Abstract
The article describes the key issues related to the functioning of the households in the financial market. Briefl y presents the idea and economic sense of lending consumption. It also presents from where does the propensity to borrow occur. The period of 2003‒2011 in the analyzed EU countries characterized with the growing trend of the household debt. This paper explores whether the onset of the financial crisis in 2008‒2011 resulted in a significant way the propensity to borrow, and how the level of income has the propensity to borrow. The analysis lead to a conclusion that, the global crisis reduced temporary the pace of household indebtedness. Moreover in some of the presents countries the values of the household debt exceeded the value of their disposable income. Finally, the authors attempt to interpret the results in the context of rationality decision-making undertaken by individuals.
Keywords: rationality of the decision-making bodies, propensity to borrow, intertemporal choice, household debt