Zeszyty naukowe
Autor: Dawid Piątek 475
Strony: 475-489
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Transformacja ustrojowa w krajach postsocjalistycznych była wielką zmianą instytucjonalną. Jej celem było przejście do demokracji i gospodarki rynkowej, co wymagało również wprowadzenia praworządności. Pod względem wolności politycznej, gospodarczej i praworządności kraje postsocjalistyczne znacznie różniły się od demokratycznych gospodarek kapitalistycznych. Problemem podjętym w artykule jest pytanie o zmiany instytucjonalne w krajach transformujących się. Celem artykułu jest analiza zmian poziomu wolności politycznej, gospodarczej i jakości rządzenia w tych krajach. W artykule postawiono hipotezę, że w okresie transformacji miała tam miejsce konwergencja instytucjonalna do wysokorozwiniętych, demokratycznych gospodarek rynkowych. Jednak z przeprowadzonych analiz wynika, że nastąpiło znaczne zróżnicowanie poziomu rozwoju instytucjonalnego w krajach postsocjalistycznych. Postawiona hipoteza została tylko częściowo zweryfikowana – kraje CEBS i SEE konwergują pod względem instytucji do krajów rozwiniętych. Natomiast kraje EEC oraz CA zbliżają się pod względem zakresu wolności gospodarczej, a oddalają ze względu na zakres wolności politycznej.
Słowa kluczowe: transformacja ustrojowa, instytucje, wolność polityczna, wolność gospodarcza, praworządność, konwergencja instytucjonalna

INSTITUTIONAL CONVERGENCE IN TRANSITION COUNTRIES

Abstract
Post-socialist systemic transition was a huge institutional change. Its aim was a democracy and a market economy which also required the introduction of the rule of law. In terms of political freedom, economic freedom and rule of law post-socialist countries differed significantly from the democratic capitalist economies. Conducted analyses show that the difference in institutional development between post-socialist countries is growing. There is an institutional convergence to developed, democratic market economies in Central Europe and the Baltic states and South-eastern Europe. In contrast, the Eastern Europe and Caucasus and the Central Asia countries approach in terms of economic freedom and move away because of the range of political freedom.
Keywords: systemic transition; institutions; political freedom; economic freedom; rule of law; institutional convergence