Zeszyty naukowe
Autor: Anna Zielińska-Chmielewska 551
Strony: 551-565
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono strategie płynności finansowej w ujęciu dochód‒ryzyko na przykładzie ZM Henryk Kania SA przy użyciu danych ze sprawozdań finansowych i przepływów pieniężnych za lata 2008‒2012. Całkowita strategia płynności została poddana analizie celów cząstkowych, którymi były: strategia majątku obrotowego, strategia finansowania majątku obrotowego oraz strategia kapitałowo-majątkowa. Punktem odniesienia diagnozowanych strategii cząstkowych było porównanie uzyskanych wartości wskaźników do wartości wskaźników referencyjnych (branżowych) w analizowanym okresie. W zakresie strategii majątku obrotowego zaobserwowano realizację strategii agresywnej (A-A) polegającej na maksymalizacji wartości dla właścicieli i minimalizacji płynności finansowej spółki. W zakresie finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstwo realizowało konserwatywną strategię (K-K), której celem było zmniejszanie wartości dla właścicieli przy wysokiej płynności finansowej. W przypadku sytuacji majątkowo-finansowej spółka prowadziła strategię umiarkowaną (K-A) charakteryzującą się wysokimi wartościami wskaźnika poziomu majątku obrotowego i niskimi wartościami wskaźnika poziomu zobowiązań bieżących.
Słowa kluczowe: finansowa analiza wskaźnikowa, analiza dochód‒ryzyko, strategie płynności finansowej: agresywna, konserwatywna, umiarkowana, ryzyko utraty płynności finansowej

ASSESSMENT OF STRATEGIES OF WORKING CAPITAL FINANCIAL LIQUIDITY IN THE CONCEPT OF RISK-RETURN ANALYSIS ON ZM HENRYK KANIA SA IN 2008–2012

Abstract
The main goal of the paper was to define strategies of financial liquidity in the concept of risk-return analysis on one of domestic leading meat processing enterprise – ZM Henryk Kania SA. To the analysis were taken 100 official financial data from the enterprise in the period between 2008‒2012 from Monitory Polskie “B.” The analysis of financial liquidity strategies was undertaken on assets, funding and financial liquidity management strategies. The results were compared and analyzed to meat market indicators. ZM Henryk Kania SA continued aggressive strategy of assets (A-A), which means to keep high level of assets and minimize financial liquidity. The enterprise runs conservative strategy of assets funding (K-K), which means to minimalize operative current liabilities and maximize financial liquidity. The enterprise runs moderate (elastic) strategy of financial liquidity management (K-A) which means high level of turnover assets and high level of current liabilities. Indeed the size of enterprise and diversity of the economic conditions have a vivid infl uence on the economic risk of running the analyzed stock meat enterprises. The further subject analysis is worth to be continued.
Keywords: financial indicative analysis, risk-return analysis, strategies of working capital financial liquidity: assets, funding and financial liquidity management strategy, risk of debt liquidity