Zeszyty naukowe
Autor: Rafał Warżała 529
Strony: 529-550
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest opis i interpretacja przebiegu wahań koniunkturalnych w Polsce w ujęciu regionalnym. W literaturze przedmiotu problem wahań koniunkturalnych jest ujmowany dwojako. Koncepcja Jeffreya Frankela i Andrew Rose’a popiera ideę, że wraz z pogłębiającą się integracją gospodarczą dochodzi do bardziej zsynchronizowanych cykli koniunkturalnych zarówno w ujęciu narodowym, jak i regionalnym. Druga koncepcja wywodzi się z pracy Paula Krugmana, który wyraża przekonanie, że integracja gospodarcza oznacza wzrost regionalnej koncentracji działalności przemysłowej, co może prowadzić do wstrząsów asymetrycznych i rozbieżnych cykli koniunkturalnych. W pracy podjęto próbę opisu cech morfologicznych wahań koniunkturalnych w ujęciu regionalnym w Polsce. Umożliwiło to udzielenie odpowiedzi na pytania, czy cykle koniunkturalne poszczególnych regionów Polski są zbieżne pod względem morfologicznym oraz czy zachodzi synchronizacja wahań regionalnych.
Słowa kluczowe:
region, cykl koniunkturalny, synchronizacja cykli

REGIONAL BUSINESS CYCLES IN POLAND IN THE YEARS OF 2000–2014

Abstract
This article aims to study the phenomenon of regional business cycles in Poland. In literature, the problem of regional business fl uctuations is described in two opposite ways. The fi rst concept of Jeffrey Frankel and Andrew Rose supports the idea that the deepening of economic integration leads to more synchronized business cycles, both in national and regional level. The second concept is derived from the Paul Krugman’s researches, who states that economic integration causes an increase of regional concentration of industrial activity. The result of that is creation of asymmetric shocks and diverging business cycles. In this paper it is attempted to describe the morphological characteristics of regional fl uctuations in Poland. The research results made it possible to answer the question of whether the business cycles of Polish regions are similar in terms of morphology and whether there is the synchronization of regional fl uctuations.
Keywords: region, business cycle, business cycles synchronization
Streszczenie
W artykule ukazano niektóre aspekty rozwoju polskiego rolnictwa na tle rolnictwa
światowego w latach 1970–2007. Średni udział polskiego rolnictwa w stosunku do rolnictwa
europejskiego i światowego nieustannie maleje. Potwierdzają to przedstawione
badania. Trend ten należy szybko zmienić.
Słowa kluczowe: rozwój polskiego rolnictwa, rolnictwo świata.