Zeszyty naukowe
Autor: Jacek Prokop 195
Strony: 195-207
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie wpływu konkurencji na rynku produktu końcowego na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego przedsięwzięcia. W odróżnieniu od dotychczasowej literatury założono, że koszty wytwarzania mają postać funkcji kwadratowej. Dla uproszczenia skoncentrowano się na gałęzi duopolistycznej. Najpierw przeanalizowano skutki konkurencji typu Cournot dla etapu prac badawczo-rozwojowych. Następnie zbadano wpływ powstania kartelu na poziom nakładów na obniżenie kosztów wytwarzania. Analiza numeryczna pokazała, że inwestycje badawczo-rozwojowe w ramach wspólnego przedsięwzięcia są najmniejsze, gdy przedsiębiorstwa nie koordynują swoich działań na żadnym z etapów. Natomiast firmy prowadzące wspólne przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe dokonają największych inwestycji obniżających koszty wytwarzania, gdy całkowicie skartelizują daną gałąź.
Słowa kluczowe: wspólne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe, kwadratowa funkcja kosztów, konkurencja duopolistyczna, kartele

RESEARCH JOINT VENTURES IN A DUOPOLY WITH QUADRATIC COST FUNCTIONS

Abstract
The objective of this paper is to investigate the impact of competition in the final product market on R&D activity of firms, especially in the case of research joint ventures. In contrast to the preceding literature, it has been assumed that the manufacturing costs are described by a quadratic function. For simplicity, the case of duopoly has been considered. First, the effects of Cournot competition on the R&D investments have been analyzed. Next, the impact of cartel creation on the level of cost-reducing expenditures have been investigated. Numerical analysis has shown that research joint ventures generate the lowest level of R&D investments when the firms do not coordinate their decisions. The firms participating in a joint venture make the largest cost-reducing expenditures when they fully cartelize the industry.
Keywords: research joint ventures, quadratic cost functions, duopolistic competition, cartels