Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Plecka 183
Strony: 183-194
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące różnych wymiarów bezpieczeństwa ekonomicznego człowieka. Zdefiniowano i opisano podstawowe urzędowe granice dochodowe, których osiągnięcie pozwoli człowiekowi zapewnić nie tylko przetrwanie (w sensie egzystencji), lecz także rozwój. Podkreślono, że państwo powinno zapewniać właściwe warunki ekonomiczne do rozwoju człowieka, gdyż stanowi ono podstawę do rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. W globalnym świecie, w którym najważniejsza jest przewaga konkurencyjna, to człowiek i jego umiejętności oraz warunki do jego rozwoju są decydującym warunkiem jego bytu, bezpieczeństwa i rozwoju.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ekonomiczne, human security

PERSONAL APPROACH OF ECONOMIC SECURITY

Abstract
The article presents the author’s refl ections on the economic approach to human security. Author defines and describes basic official income limits which enable people ensuring not only survival (or existence) but also development and cognitive activities. The author notes that the state should provide appropriate economic policy to guarantee their citizens development because it is personal income what guarantees development and safe live more than limits in a modern, knowledge-based economy. The attention is focused on economic limitations in human security because in a globalized world the most important factor is a competitive advantage.
Keywords: economic security, human security