Zeszyty naukowe
Autor: Stanisław Swadźba, Urszula Zagóra-Jonszta 239
Strony: 239-257
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Artykuł stanowi próbę porównania teorii dwóch najwybitniejszych ekonomistów pierwszej połowy XX wieku – Johna Maynarda Keynesa i Josepha Aloisa Schumpetera. Zwrócono uwagę na różnice i na podobieństwa w podejściu do analizy procesu gospodarczego oraz na stosunek obu do aktywnej roli państwa. Starano się również uwypuklić charakterystyczne cechy obu teorii. Teoria Keynesa wywarła przemożny wpływ na politykę gospodarczą państw zachodnich po II wojnie światowej, czas Schumpetera nadszedł znacznie później i nie był tak spektakularny, jak w przypadku „rewolucji keynesowskiej”. W artykule zwrócono również uwagę na aktualność obu teorii.
Słowa kluczowe: rola państwa, twórcza destrukcja, innowacje, polityka gospodarcza

KEYNESE’S AND SCHUMPETER’S THEORY – ATTEMPT TO COMPARE AND REALITY THOUGHT

Abstract
This article compares theories the two most prominent economists of first half of the twentieth century: John Maynard Keynes and Joseph Alois Schumpeter. Article draws attention to the differences and similarities in the approach to the analysis of the economic process. Also shows the approach of both economists to the active role of state, attempted to highlight the distinctive features of both theories. The Keynese’s theory influenced on the economic policy of the western countries after World War II. The Schumpeter’s theory came much later and was not as spectacular as in the case of “Keynes revolution.”
Keywords: a role of a state, creative destruction, innovations, economy politics