Zeszyty naukowe
Autor: Ryszard Barczyk 261
Strony: 261-277
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W gospodarkach rynkowych występują oprócz ogólnogospodarczego cyklu koniunkturalnego cykle specyfi czne, a wśród nich cykl kredytowy. Fluktuacje, których sekwencja w czasie tworzy cykle kredytowe, są to absolutne lub/i względne zmiany w działalności kredytowej banków, których formą przejawiania są oscylacje przyznanych i wykorzystywanych na cele inwestycyjne lub konsumpcyjne kredytów bankowych.
Celem pracy jest analiza czynników generujących powstawanie i kształtowanie się cykli kredytowych oraz określenie elementów ich budowy i najważniejszych cech morfologicznych, charakteryzujących zewnętrzne formy ich przejawiania. Cechy te są analizowane na tle ogólnogospodarczego cyklu koniunkturalnego występującego w gospodarce polskiej w okresie od I kwartału 1998 do IV kwartału 2013 roku.
Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono genezę cykli kredytowych, która wynika z akceptowanych celów i narzędzi polityki pieniężnej banku centralnego oraz z prowadzonych operacji aktywnych krajowych i zagranicznych banków komercyjnych. Część druga zawiera wyniki analizy empirycznej cech morfologicznych cykli kredytowych występujących wśród polskich przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.
Słowa kluczowe: cykl kredytowy, cykl koniunkturalny, banki komercyjne, punkty zwrotne i fazy cykli

THE SOURCES AND MORPHOLOGY OF CREDIT CYCLES IN POLAND IN THE YEARS 1998–2013

Abstract
Apart from the general economic cycles, market economies are characterized by their specific cycles which also include the credit cycle. Fluctuations whose sequence over time creates credit cycles are absolute or/and relative changes in credit-related activities of banks, manifested in the form of oscillations in bank credits granted for investment or consumption purposes.
The aim of this study is to analyze factors generating and shaping credit cycles, to determine the elements of their structure and to present the most important morphological features which characterize external forms of their manifestation. Those features are analyzed on the background of the general business cycle occurring in Poland’s economy in the period from quarter I 1998 to quarter IV 2013.
The article consists of two parts. The first one discusses the origin of credit cycles which results from the approved objectives and instruments of the central bank’s monetary policy and from the operations carried out by active national and foreign commercial banks. The second part contains the results of empirical analysis of the morphological features of credit cycles occurring among the Polish enterprises and households.
Keywords: credit cycle, business cycle, commercial banks, cycles‘ turning points and phases