Zeszyty naukowe
Autor: Wojciech Bizon 295
Strony: 295-310
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W opracowaniu poddano analizie bieżący poziom wskaźników określających szeroko rozumiany kapitał ludzki w polskich województwach. Dokonując podziału na grupy metodą k-średnich, skonfrontowano rezultaty tego podziału z obserwowanym zróżnicowaniem geograficznym odnoszącym się do PKB per capita. Najwyższy poziom wskaźników obrazujących stan kapitału ludzkiego odnotowano w grupie uformowanej z województw dolnośląskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i małopolskiego. Jednocześnie nie odnotowano wyraźnego podobieństwa pomiędzy geograficznym zróżnicowaniem województw pod względem stanu kapitału ludzkiego a poziomem osiąganego dochodu na mieszkańca.
Słowa kluczowe: kapitał ludzki, PKB per capita, edukacja, umiejętności, zdrowie, siła robocza

A DIVERSITY OF HUMAN CAPITAL IN POLAND

Abstract
The article analyses the current level of human capital indicators among Polish provinces (NTS-2). Dividing them into groups by the k-means method enabled to evaluate regional diversity and collate the results with the GDP per capita. The highest level of indicators relating to a human capital was observed in a group formed by Lower Silesia, Wielkopolska, Pomerania and Małopolska. At the same time there is no obvious similarity between the geographical diversity of Polish provinces in terms of a level of human capital and a level of per capita income.
Keywords: human capital, GDP per capita, education, skills, health, workforce