Zeszyty naukowe
Autor: Anna Bebel 279
Strony: 279-293
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest charakterystyka wparcia oferowanego przez niektóre polskie samorządy rodzinom wielodzietnym. Pomoc w postaci Karty Dużej Rodziny umożliwia takim rodzinom korzystanie z oferty sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej itp. w danej miejscowości po niższej cenie lub bezpłatnie. Sposób realizacji programu, zakres oferty i wielkość wsparcia różni się jednak w poszczególnych miastach i nie zawsze jest wynikiem rzetelnej analizy sytuacji rodzin w danym mieście. Także sposoby tworzenia i inicjatorzy powstania omawianych programów różnią się znacząco, co wpływa na ocenę programu przez jego uczestników. W artykule dokonano przeglądu wybranych programów i analizy badań prowadzonych wśród ich uczestników i realizatorów. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2012/05/N/HS4/00219.
Słowa kluczowe: rodzina wielodzietna, polityka rodzinna, Karta Dużej Rodziny

SUPPORTING LARGE FAMILIES THROUGH LOCAL GOVERNMENTS – AN EXAMPLE OF THE LARGE FAMILY CARD

Abstract
The aim of the article is to describe the support that is offered to families with many children by certain local governments in Poland. The Large Family Card entitles large families to free or reduced fare travel on public transport and to discounts on entrance fees to sports facilities, monuments and other places of interest in the city. Yet how the programme is implemented, the scope of the offer and the level of support vary between Polish cities, and this is not always the result of a fair analysis of the situation of families in a given city. Also, the ways the programmes are created and their initiators vary considerably, which affects how the programme is evaluated by its participants. The paper presents a review of selected programmes and an analysis of the research conducted among the programme’s participants and implementers. The project was funded by the National Science Centre, allocated on the basis of Decision No DEC-2012/05/N/HS4/00219.
Keywords: large family, local family policy, Large Family Card