Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Anna Dadańska 27
Strony: 27-40
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Obrót użytkowaniem wieczystym jest zjawiskiem trwale obecnym na rynku nieruchomości. Występuje zarówno w obrocie powszechnym, jak i gospodarczym. Zaspokaja nie tylko potrzeby mieszkaniowe, ale również inwestycyjne czy z zakresu szeroko rozumianej użyteczności publicznej. Z punktu widzenia użytkownika wieczystego prawo to daje szerokie uprawnienia w zakresie dysponowania gruntem (faktycznym i prawnym), bez konieczności angażowania znacznych środków finansowych. Ponadto użytkowanie wieczyste jest korzystne  dla właściciela gruntu (np. Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego), gdyż pozwala na posiadanie wpływu na sposób korzystania z gruntów pozostających nadal jego własnością, a ponadto gwarantuje właścicielowi niebagatelne wpływy w postaci pierwszej opłaty, a następnie opłat rocznych. Zapewnienie bezpieczeństwa, w tym skuteczności transakcji na rynku nieruchomości, których przedmiotem jest prawo użytkowania wieczystego, wymaga znajomości form prawnych obrotu użytkowaniem wieczystym, zasad konstrukcyjno-prawnych rządzących przeniesieniem tego prawa, ograniczeń prawnych w zakresie możliwości nabycia prawa użytkowania wieczystego, wreszcie zasad kolizyjno-prawnych, które znajdą zastosowanie przy tego typu transakcjach, dotyczących prawa użytkowania wieczystego, w których występuje element zagraniczny.
Słowa kluczowe: nieruchomości, użytkowanie wieczyste, prawo rzeczowe

TRADING IN PERPETUAL USUFRUCTS – STRUCTURAL AND LEGAL ASPECTS

Abstract
Trading in perpetual usufructs refers to a persistent phenomenon in the real estate market. It occurs both with regard to common and economic trading. It meets not only housing needs, but also investment needs as well as the needs within the scope of widely understood public utility. From the perspective of the perpetual usufruct user, such right ensures a vast range of powers in the fi eld of land disposing (factual and legal), without any necessity to engage considerable funds. Additionally, perpetual usufruct is benefi cial for the land owner (the State Treasury, the unit of territorial self-government), as it allows to maintain an impact on the manner of using the land being still the property of the owner, and additionally offering the owner signifi cant revenues in the form of the fi rst fee and then annual fees. Ensuring safety, including the effectiveness of transactions in the real estate market, the subject of which refers to the perpetual usufruct right, requires the knowledge of legal forms of trading in perpetual usufructs, structural and legal rules governing the transfer of such a right, legal limitations in the fi eld of the possibility to acquire the perpetual usufruct right by a given business partner, and fi nally the knowledge of collision rules applicable to all the those transactions referring to the perpetual usufruct right, in which a foreign element appears.
Keywords: real estates, perpetual usufruct, right in rem
Jel Code: K11, K12