Zeszyty naukowe
Autor: Barbara Masak 347
Strony: 347-358
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule dokonano analizy tendencji rozwoju gminy Lipnik w zakresie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w latach 2007–2014. Gmina wiejska zlokalizowana w województwie świętokrzyskim to gmina rolnicza, w której zdecydowana większość mieszkańców znajduje się w wieku produkcyjnym. Autor zatem dokonuje analizy zachodzących zmian w przestrzeni gminy Lipnik, dotyczących zagospodarowania przestrzennego domami jednorodzinnymi wolnostojącymi, na podstawie wydanych decyzji pozwolenia na budowę w latach 2007–2014.
Słowa kluczowe: gmina Lipnik, planowanie przestrzenne, pozwolenie na budowę, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF CITIES LIPNIK SINGLE-FAMILY HOUSING IN THE YEARS 2007–2014

Abstract
This article analyzes the development trend of the Commune Lipnik in single-family housing in 2007–2014. Rural commune located in Świętokrzyskie this agricultural commune in which the vast majority of the population is of working age. The author, therefore, analyzes the changes taking place in the Municipal Lipnik zoning detached single-family houses, based on the issued building permit in 2007–2014.
Keywords: City Lipnik planning permission, construction, single-family housing
JEL Code: R30