Zeszyty naukowe
Autor: Michał Wrzosek, Tomasz Budzyński 463
Strony: 463-474
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono procedurę przekształcenia gruntów rolnych na działki budowlane oraz analizę opłacalności takiego przekształcenia na konkretnym przykładzie gruntu rolnego zlokalizowanego w gminie Dębe Wielkie. Analizie poddano dwa scenariusze. W pierwszym założono, że inwestor dokona zakupu gruntu rolnego z wykorzystaniem środków własnych. W drugim natomiast – iż wykorzysta w tym celu finansowanie zewnętrzne w postaci kredytu hipotecznego. W obliczeniach uwzględniono koszty związane z procedurą przekształcenia oraz kwestie podatkowe. W scenariuszu obejmującym zakup gruntu rolnego z wykorzystaniem kredytu hipotecznego uwzględniono także koszty związane z finansowanie zewnętrznym. Na koniec porównano rentowność analizowanej inwestycji z alternatywnymi, bezpiecznymi formami inwestowania, tj. obligacjami Skarbu Państwa, lokatami bankowymi oraz inwestowaniem w mieszkania na wynajem.
Słowa kluczowe: grunt rolny, działka budowlana, przekształcenie, opłacalność

THE ANALYSIS OF THE PROFITABILITY OF THE TRANSFORMATION OF AGRICULTURAL LAND INTO BUILDING PLOTS

Abstract
The objective of this article is a presentation of the process of the transformation of agricultural land into building plots and analysis of the profitability of such a transformation by using a specific example of agricultural land located in the Dębe Wielkie commune. Two scenarios were analysed. In the first one, it was assumed that the investor would purchase agricultural land using their own funds. In the second one, it was assumed that the investor would use for this purpose external financing in the form of a mortgage. The calculations take into account the costs associated with the transformation process and tax issues. In the scenario involving the purchase of agricultural land by means of a mortgage the calculations also include the costs associated with external financing. At the end of the article, profitability
of the analyzed investment and the alternative, safe forms of investment, such as Treasury bonds, bank deposits and investment in rental housing were compared.
Keywords: agricultural land, building plot, transformation, profitability
JEL Code: O18, G11, R33