Zeszyty naukowe
Autor: Anna Turczak, Patrycja Zwiech 447
Strony: 447-461
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie metody wyboru lokalizacji nowego obiektu oraz wykazanie jej przydatności w praktyce. Proponowany sposób może zostać wykorzystany do porównania kilku wariantów lokalizacji nowopowstałego zakładu produkcyjnego, centrum dystrybucji, sklepu detalicznego, hurtowni czy magazynu. Przy wyborze umiejscowienia nowego obiektu należy uwzględnić wiele różnych czynników, które będą miały wpływ na jego przyszłą działalność, ale przede wszystkim powinno się brać pod uwagę jego odległość od źródeł zaopatrzenia i rynków zbytu. W artykule wykazano, że średnia ważona odległość jest miarą, która może służyć porównaniu kilku wariantów zlokalizowania projektowanego obiektu.
Słowa kluczowe: wybór lokalizacji, współrzędne optymalnego punktu lokalizacji, koszty transportu, średnia ważona odległość, model matematyczny

OPTIMIZATION OF LOCATION FOR NEWLY ESTABLISHED FACILITY

Abstract
The purpose of this article is to present a method of choosing a location of a new facility and to prove its usefulness in practice. The suggested method can be used to compare several variants of location of a newly established manufacturing facility, distribution centre, retail store, wholesale or warehouse. When a location of a new facility is being selected, many different factors should be taken into account that will affect the future operations of the facility. Above all the distance from sources of supply and sales markets has to be taken into consideration. The article shows that the weighted average distance is a measure that can be used to compare several options of location of a newly established facility.
Keywords: choice of location, coordinates of location optimal point, transport costs, weighted average distance, mathematical model
JEL Code: L91, D23, C02