Zeszyty naukowe
Autor: Andrzej Schab 411
Strony: 411-422
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono zakres zmian orzecznictwa dotyczącego prawidłowego sposobu liczenia głosów we wspólnotach mieszkaniowych zawierających lokale posiadające wielu właścicieli (hale garażowe), negatywne konsekwencje związane z nieprawidłowym sposobem podejmowania decyzji oraz postulaty niezbędnych zmian w prawie polskim.
Słowa kluczowe: ustawa o własności lokali, UWL, wspólnota mieszkaniowa, liczenie głosów

THE SUPREME COURT AND COURTS OF APPEAL IMPACT UPON THE EFFECTIVENESS OF DECISION-MAKING PROCESS IN RESIDENTIAL REAL ESTATE MANAGEMENT

Abstract
The article presents the scope of changes in jurisdiction concerning correct method of votes counting in housing communities containing chambers which have many co-owners (garage halls), the negative consequences associated with improper way of making decisions and proposals of necessary changes in Polish law.
Keywords: housing community, housing communities, counting votes, polish law, jurisdiction
changes
JEL Code: K19