Zeszyty naukowe
Autor: Monika Śpiewak-Szyjka 437
Strony: 437-446
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Przedmiotem analizy jest ocena efektywności zarządzania zasobami nieruchomości będących własnością województw. Rozważania teoretyczne koncentrują się na przedstawieniu specyfi ki zarządzania nieruchomościami publicznymi. Część empiryczna przedstawia najważniejsze formy gospodarowania nieruchomościami oraz efekty zarządzania w postaci wpływów do budżetu województwa. Pozwoli to określić poziom dochodów i wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami wojewódzkimi. Przeprowadzona analiza daje odpowiedź na pytania dotyczące kierunku prowadzenia polityki ekonomicznej względem nieruchomości wojewódzkich. Zakres czasowy badań obejmuje lata 2008–2013.
Słowa kluczowe: efektywność zarzadzania, zasób nieruchomości, formy gospodarowania nieruchomościami

MANAGEMENT OF PROPERTIES OWNED BY VOIVODESHIPS SPECIFIC CHARACTER

Abstract
The analysis is an assessment of the effectiveness of management of properties owned by voivodeships. Theoretical considerations are focused on presenting the specifi cs of public property management. The empirical part presents the main forms of property management and effects of management as an income to the budget of the region. This will determine the  level of income and expenses related to properties in the voivodeship.
The analysis gives answers to questions about the direction of economic policy in regards of regional properties management. The time range of research covers the period of 2008–2013.
Keywords: management of properties, properties owned by vivodeships, main forms of property management
JEL Code: D61, H61, H72, H82