Zeszyty naukowe
Autor: Beata Ziembicka 489
Strony: 489-501
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza usług Facility Management (FM) w procesie zarządzania bezpieczeństwem przeciwpożarowym obiektów niemieszkalnych. W prezentowanym badaniu dokonano oceny rynkowego udziału najważniejszych podmiotów branży przeciwpożarowej, funkcjonujących w Polsce – w oparciu o koncepcję FM. Na przykładzie trzech wybranych obiektów niemieszkalnych wykazano wzrost kosztów usunięcia szkód, powstałych w wyniku awarii lub pożaru – w ogólnym koszcie instalacji wraz z kosztem serwisu – w sytuacji nadmiernych oszczędności na etapie budowy i eksploatacji obiektów. Badanie produktów wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego (TU) pozwala stwierdzić, że liczba i jakość zabezpieczeń przeciwpożarowych istniejących w obiekcie, wpływa na obniżenie wysokości składki z tytułu ubezpieczenia obiektu od ognia.
Słowa kluczowe: zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi, udogodnienia, bezpieczeństwo pożarowe

ANALYSIS OF FACILITY MANAGEMENT SERVICES IN THE PROCESS OF FIRE SAFETY MANAGEMENT IN NON-RESIDENTIAL BUILDINGS

Abstract
The aim of this paper is to analyse Facility Management (FM) services in the process of fire safety management in non-residential buildings. Among others, the market share of the most important fire safety sector entities existing in Poland has been verified based on the FM concept. On the example of three selected non-residential buildings, there has been examined the share of annual costs of service and maintenance in the costs of installation of a new fire protection system. The share of failure or fire damage repair costs in the general installation cost together with the service cost has been examined. On the example of a selected Insurance Company there has been analysed the infl uence of various fire protection devices installed in the building on decreasing fire insurance premiums.
Keywords: non-residential buildings management, facility management, fire safety
JEL Code: R33