Zeszyty naukowe
Autor: Sabina Źróbek, Małgorzata Krajewska 503
Strony: 503-512
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Tezą badawczą artykułu jest stwierdzenie, że prognoza skutków finansowych uchwalenia iejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu jest obarczona niepewnością ze względu na ryzyko wielu założeń i danych wyjściowych. Celem opracowania jest diagnoza elementów składowych tych prognoz, identyfikacja założeń przyjmowanych przy ich określaniu oraz wskazanie tych elementów prognozowania, które charakteryzują się znacznym ryzykiem i niepewnością. W przypadku kosztów bardziej ryzykowne jest ustalenie ich właściwego poziomu i umiejscowienie w czasie. W przypadku wpływów zaś pojawia się duża niepewność ich wystąpienia a w wielu przypadkach ryzyko ich egzekwowalności. We wnioskach zaproponowano zestaw działań, które mogą przyczynić się do zmniejszenia niepewności prognozy.
Słowa kluczowe: plan miejscowy, skutki finansowe planistyczne, prognoza

UPDATING ANNUAL RENT VERSUS FINANCIAL BURDEN OF PERPETUAL USERS

Abstract
The research thesis of this article is coherent with the following statement: predicting the effects of enacting local spatial development plan for particular area is associated with unreliability and risk of many assumptions and entry data. The main purpose of the article is to diagnose of components of such predictions, to identify the relevant assumptions and to point the components connected with significant risk and uncertainty. Even more risky seems
to be determining adequate level of outfl ows and their localization in time period. Significant uncertainty is also connected with actual occurrence of predicted infl ows. As the conclusions
Authors suggested set of activities that can reduce the unreliability of predictions.
Key words: local spatial development plan, predicting financial planning effects, prognosis
JEL Code: K11, P14